NEOBVEZUJOČE POVPRAŠEVANJE

*
*
*
*
Zavezanec za DDV
Da Ne
Polja označena z zvezdico (*) so obvezna!

Novice

Aktualne spremembe na davčnem področju

Datum: Tuesday, 18. October 2011

1. Sprejete spremembe pravilnika o davku na dodano vrednost

Državni zbor je na svoji 31. redni seji dne 23.9.2011, po skrajšanem postopku sprejel Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E).
Bistvene spremembe in dopolnitve novele ZDDV-1E:

 • Popravek DDV od neplačanih terjatev v postopku prisilne poravnave in v stečajnem postopku

Nov ukrep, davčnim zavezancem omogoča popravek (zmanjšanje) obračunanega in neplačanega DDV od vseh priznanih terjatev, ki jih je davčni zavezanec prijavil v postopku prisilne poravnave ali v stečajnem postopku. Torej že ob uvedbi in ne tako kot doslej, ko je popravek možen šele ob zaključku teh postopkov.

Če davčni zavezanec naknadno prejme plačilo ali delno plačilo, mora od prejetega zneska, ki presega znesek nepopravljenega obračunanega DDV, obračunati DDV.

Tako novela ZDDV-1E izboljšuje likvidnost podjetij, ki imajo neplačane terjatve do podjetij v postopku prisilne poravnave (PP) ali stečaja (insolventa podjetja).

Nov ukrep se uporablja za priznane terjatve v teh postopkih, za katere je bil izdan sklep o začetku postopka po 1.1.2011.

 • Z novelo ZDDV-1E se ukinja:

o Za davčne zavezance se ukinja obveznost prijavljanja opravljanja in prenehanja opravljanja dobav blaga in storitev v zvezi z uporabo obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ZDDV-1;

o Ukinja se tudi predložitev praznih obrazcev; rekapitulacijsko poročilo in poročilo o dobavah blaga po 76.a členu ZDDV-1

Obveznost predložitve rekapitulacijskega poročila in poročila o dobavah iz 76.a člena ZDDV-1 je predpisana le v primeru, če davčni zavezanec opravi dobave ali če mora popravljati podatke o dobavah za pretekla obdobja.

 • pisno obvestilo dobavitelja o zmanjšanju odbitka DDV ni več potrebno !!!!!!!!!!

Skladno s spremembami in dopolnitvami Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki je kot predlog objavljen na spletni strani MF in bo kot tak prav tako začel veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS, je spremenjena določba popravek odbitka DDV, kot sledi : »Če davčni zavezanec, ki je prejel blago oziroma storitve, prejme obvestilo dobavitelja blaga oziroma storitve, da je ta zaradi napake na računu ali drugih razlogov iz drugega odstavka 39. člena ZDDV-1 zmanjšal obračunani DDV, mora zmanjšati odbitek DDV najkasneje v obračunu DDV za davčno obdobje, v katerem prejme obvestilo dobavitelja.«

Prav tako je v pravilniku spremenjena določba »popravek obračunanega DDV« in sicer, »davčni zavezanec lahko popravi znesek DDV, izkazan na računu za dobavljeno blago oziroma opravljene storitve, v tekočem obdobju do izteka roka za predložitev obračuna DDV davčnemu organu. V tem primeru mora izdajatelj računa o popravku pisno obvestiti prejemnika tega računa, mu izdati nov račun s sklicevanjem na številko prvotnega računa in popraviti obračun DDV, razen če je po tem obračunu zahteval vračilo DDV.
Če davčni zavezanec kot izdajatelj računa ugotovi napako na izdanem računu in s tem previsoko obračunan znesek DDV po izteku roka za predložitev obračuna DDV, ali do izteka roka za predložitev obračuna DDV po katerem je zahteval vračilo DDV, lahko davčno obveznost popravi (zmanjša) v obračunu DDV v tistem davčnem obdobju, v katerem ugotovi napako in če pisno obvesti kupca o znesku DDV za katerega kupec nima odbitka«.

Druge spremembe:

 • poenostavljen postopek popravljanja podatkov za pretekla obdobja
 • enostavnejša administracija

2. Potrjene spremebe zakona o preprečevanju zamud pri plačilih

 • določitev presečnega dne: ne več dan ampak mesec pred obveznim pobotom (v pobot 21.10.2011 bomo prijavljali obveznosti po stanju 30.09.2011)
 • minimalni znesek - zakon sicer ne omejuje določa pa, da je minimalni zmesek za obvezno prijavo 250,00 EUR
 • določene oprositve dolžnikom za vpis obveznosti v pobot: (povezane osebe, osebe ki se ukvarjajo z odkupom terjatev, dogovor med upnikom in dolžnikom, da bo obveznost prenehala v mesecu, ki sledi mesecu pobota)
 • zakon se uporablja samo v primerih ko sta upnik in dolžnik vpisana v poslovni register RS
 • začetek teka plačilnega roka se veže na dan prejema računa

Določi se nadzorni organ in sicer so to: CURS, DURS in Tržni inšpektorat RS. Postopek se začne na podlagi upnikovega pisnega ali eketronskega predloga

3. Nov način plačevanja dajatev (davkov in prispevkov)

01.10.2011 se uvaja nov način plačevanja davkov in prispevkov.
Novost: model 21: za plačila po sklepih in odločbah.
Model 19: za pravne osebe.
Svetujemo da za plačevanje uporabljate naslednje modele:

 • plačilo davka na dodano vrednost: SI56 011008881000030 referenca: 19 DŠ-62006 (nov naziv: PDP proračun države)
 • plačilo davka od dohodka pravnih oseb: SI56 011008881000030 referenca: 19 DŠ-80004 (nov naziv: PDP proračun države)

Pri plačevanju javnofinančnih prihodkov na prehodne podračune davčnih organov (podračune, ki imajo na šestem do osmem mestu oznako 846 in se uporabljajo za plačevanje javnofinančnih prihodkov fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov) se vplačila z uporabo reference - model 09 izvajajo do 31. 12. 2012.- ( s.p., pavšalni prispevki za popoldanske s.p.)

Za nakazilo dajatev po REK obrazcu vam bomo naloge pripravili v računovodskem servisu.
V mesecu oktobru bomo testno naloge pripravili na UPN obrazcih. Svetujemo, da tudi sami začnete čimprej uporabljati ta obrazec, ker bo od 01.01.2012 dalje obvezen.

4. Uvedba davčnih blagajn

Zakon še ni sprejet.
Predlog določa da so zavezanci za davčne blagajne pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in prejemajo plačila v gotovini. Izjema so lahko srednje in velike gospodarske družbe, ki z lastnim sistemom notranjih kontrol zagotavljajo varnost podatkov pri poslovanju z gotovino na enaki ali višji ravni kot davčna blagajna. Zanje je priznan odlog davčnih blagajn za tri leta, dodano je še nekaj drugih pogojev.
Tehnični predpisi: davčna blagajna mora ustrezati tehničnim zahtevam, nadzor bo vršil Urad Republike Slovenije za meroslovje. Pred začetkom uporabe se morajo vse davčne blagajne registrirati pri Davčni upravi. Davčna blagajna omogoča prenos podatkov iz davčne blagajne na strežnik Davčne uprave. Predvideva se, da bo Davčna uprava subvencionirala prvi nakup davčne blagajne. Davčne blagajne se bodo morale začeti uporabljati s 01.12.2012.

5. Prijava, spremeba in odjava obveznega zdravstvenega zavarovanja – novi M obrazci

S 01.07.2011 so se za prijavo podatkov v obvezna socialna zavarovanja pričeli uporabljati novi M obrazci.
Od 01.07.2011 je odpravljena krajevna pristojnost in tako se obrazci lahko vlagajo na katerikoli enoti. Obrazci se lahko oddajajo elektronsko preko partala e-VEM.
Vsak zavezanec bo po novem imel le eno registersko številko. Rok za vložitev prijave še naprej ostaja 8 dni.


Povezava: